להתחברות

The Limmud Sugia Social Beit Midrash

Slavery today? | מקורות

בנים אם עבדים

אתם קרוים בנים וקרוין עבדים

בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין בנים

ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום

אתם קרוין עבדים

Babylonian Talmud, Bava Batra 10a

מקורות קרובים